Translations
Main home page   Amazon UK Store Amazon COM Store  
Translations Languages Language issues Writing Chronology Patriarchs Exodus Judges Google+1 Site access Mobile apps Resources Site map

Genesis 14:13-24 - Abram and Malkiy-tsedeq - analysis of words used

 TranslationTransliteration
17. routing [smitings, nakhah, smite, Hiphiyl inf constr]
Shaweh [smooth, level]
wayyêtsê’ melekh-çedôm liqerâ’thôw ’acharêy shûbôw mêhakkôwth ’eth-kedârelâ‘ômer we’eth-hammelâkhîym ’asher ’ittôw ’el-‘êmeq shâwêh hû’ ‘êmeq hammelekh
18.  
ûmalekîy-tsedeq melekh shâlêm hôwtsîy’ lechem wâyâyin wehû’ khôhên le’êl ‘elyôwn
19.   wayebârekhêhû wayyô’mer
bârûkh ’abrâm le’êl ‘elyîn
qônêh shâmayim wâ’ârets
20.   ûbârûkh ’êl ‘elyôwn
asher-miggên tsâreykhâ beyâdekhâ
wayyitten-lôw ma‘asêr mikkol
Translations