Translations
Main home page   Amazon UK Store Amazon COM Store  
Translations Languages Language issues Writing Chronology Patriarchs Exodus Judges Google+1 Site access Mobile apps Resources Site map

Genesis 4:1-16 - analysis of words used

 TranslationTransliteration
1.  
wehâ’âdâm yâda‘ ’eth-chawwâh ’ishetôw
wattahar wattêled ’eth-qayin
wattô’mer qânîythîy ’îysh ’eth-YHVH
 
2.  
wattoçeph lâledeth ’eth-’âchîyw ’eth-hâbel
wayehîy-hebel rô‘êh tsô’n
weqayin hâyâh ‘ôbêd ’adâmâh
 
3.  
wayehîy miqqêts yâmîym
wayyâbê’ qayin mipperîy hâ’adâmâh
minechâh laYHVH
 
4.  
wehebel hêbîy’ gam-hû’ mibbekôrôwth tsô’nôw ûmêchelebêhen
wayyisha‘ YHVH ’el-hebel we’el-minchâthôw
 
5.  
we’el-qayin we’el-minchâthôw lô’ shâ‘âh
wayyichar leqayin me’ôd wayyippelû pânâyw
 
6.  
wayyô’mer YHVH ’el-qâyin
lâmmâh chârâh lâkh
welâmmâh nâphelû pâneykh
 
7. a) halôw’ - (question) to him
b) ’im-têytîyb - if you do right / go well, from yâtab, be well, Hiphîyl imperfect 2ms
c) se’êth - to lift up / carry, from nâsâ’, lift / carry / take, infinitive construct

a) we’im - and if
b) lô’ têytîyb - you do not do right / go well, from yâtab, be well, Hiphîyl imperfect 2ms
c) lappethach - to the doorway / entrance / opening
d) chattâ’th - sin / sin-offering
e) rôbêts - stretched out / crouching, from râbats, stretch oneself out / lie down, Qal participle

a) we’êleykh - to /for you
b) teshûqâthôw - it desires / longs for him

a) we’attâh - and you (emphasised)
b) timeshâl-bôw - you will rule /be master in him

halôw’ ’im-têytîyb se’êth
 
 

we’im lô’ têytîyb lappethach chattâ’th rôbêts
 
 
 
 

we’êleykh teshûqâthôw
 

we’attâh timeshâl-bôw
 

8.  
wayyô’mer qayin ’el-hebel ’âchîyw
wayehîy biheyôwthâm bassâdeh
wayyâqâm qayin ’el-hebel âchîyw wayyaharegêhû
 
9.  
wayyô’mer YHVH ’el-qayin
’êy hebel ’âchîykhâ
wayyô’mer lô’ yâda‘etîy
hashômêr ’âchîy ’ânôkhîy
 
10.  
wayyô’mer meh ‘âsîythâ
qôwl demêy ’âchîykhâ
tsô‘aqîym ’êlay min-hâ’adâmâh
 

Translations