Translations
Main home page   Amazon UK Store Amazon COM Store  
Translations Languages Language issues Writing Chronology Patriarchs Exodus Judges Google+1 Site access Mobile apps Resources Site map

Joshua 10:6-15 - analysis of words used

 TranslationTransliteration
6.   wayyishelachû ’aneshêy gibe‘ôwn ’el-yehôwshua‘ ’el-hammachaneh haggilgâlâh lê’môr ’al-tereph yâdeykhâ mê‘abâdeykhâ ‘alêh ’êlêynû mehêrâh wehôwshîy‘âh lânû we‘âzerênû kîy niqbetsû kol-malekêy hâ’emôrîy yôshebêy hâhâr
7.   wayya‘al yehôwshua‘ min-haggilgal hû’ wekhol-‘am hammilchâmâh ‘immôw wekhol gibbôwrêy hechayil
8.  
wayyô’mer YHVH ’el-yehôwshua‘ ’al-tîyrâh mêhem kîy beyâdekhâ nethattîym lô’-ya‘amôd ’îysh mêhem bephâneykhâ
9.   wayyâbô’ ’alêyhem yehôwshua‘ pith’ôm kol-hallaylâh ‘âlâh min-haggilgal
10.   wayehummêm YJVJ liphenêy yisrâ’êl wayyakkêm makkâh-gedôwlâh begibe‘ôwn wayyirdephêm derekh ma‘alêh bêyth-chôwrôn wayyakkêm ‘ad-‘azêq7acirc;h we‘ad-maqqêdâh
11.   wayehîy benuçâm mippenêy yisrâ’êl hêm bemôwrad bêyth-chôwrôn waYHVH hishelîykh ‘alêyhem ’abânîym gedôlôwth min-hashshâmayim ‘ad-‘azêqâh wayyâmuthû rabbîym ’asher-mêthû be’abenêy habbârâd mê’asher hâregû benêy yisrâ’êl bechâreb
12.   ’âz yedabbêr yehôwshua‘ laYHVH beyôwm têth YHVH ’eth-hâ’emôrîy liphenêy benêy yisrâ’êl wayyô’mer le‘êynêy yisrâ’êl
shemesh begibe‘ôwn dôwm
weyârêach be‘êmeq ’ayyâlôwn
13.   wayyiddôm hashshemesh
weyârêach ‘âmâd
‘ad-yiqqôm gôwy ’ôyebâyw
halô’-hîy’ kethûbâh ‘al-çêpher hayyâshâr wayya‘amôd hashshemesh bachatsîy hashshâmayim welô’-’âts lâbôw’ keyôm tâmîym
14.   welô’ hâyâh kayyôwm hahû’ lephânâyw we’acharâyw lishemôa‘ YHVH beqôwl ’îysh kîy YHVH nilchâm leyisrâ’êl
15.   wayyâshâb yehôwshua‘ wekhol-yisrâ’êl ‘immôw ’el-hammachaneh haggilgal
Translations