Translations
Main home page   Amazon UK Store Amazon COM Store  
Translations Languages Language issues Writing Chronology Patriarchs Exodus Judges Google+1 Site access Mobile apps Resources Site map

Psalm 90 - an intercession of Mosheh - analysis of words used

 TranslationTransliteration
1. a) tephillâh -
b) lemôsheh - to Moses
c) ’îysh - the man of (construct)
d) hâ’elôhîym - God

a) ’adônây - my lord
b) mâ‘ôwn -
c) ’attâh - you (masculine singular)
d) hâyaythâ -
e) lânû - to us
f) bedôr -
g) wâdôr -

 
tephillâh lemôsheh ’îysh-hâ’elôhîym
 
 
 

’adônây mâ‘ôwn ’attâh hâyaythâ lânû bedôr wâdôr
 
 
 
 
 
 

 
2. a) beterem - in
b) hârîym - mountains
c) yullâdû - from yâlad, give birth / bear - Pu‘al 3MP

a) wattechôwlêl
b) ’erets - the earth / land
c) wethêbêl - land / cultivated land

a) ûmê‘ôwlâm - and from time indefinite
b) ‘ad-‘ôwlâm - unto time indefinite
c) ’attâh - you (masculine singular)
d) ’êl - God / El

 
beterem hârîym yullâdû
 
 

wattechôwlêl ’erets wethêbêl
 
 

ûmê‘ôwlâm ‘ad-‘ôwlâm ’attâh ’êl
 
 
 

 
3. a) tâshêb -
b) ’enôwsh -
c) ‘ad-dakhâ’ - unto

a) wattô’mer -
b) shûbû -
c) benêy-’âdâm - the sons of Adam / mankind

 
tâshêb ’enôwsh ‘ad-dakhâ’
 
 

wattô’mer shûbû benêy-’âdâm
 
 

 
4. a) kîy - for / since / because
b) ’eleph - a thousand
c) shânîym - years
d) be‘êyneykhâ - in your eyes

a) keyôwm - like a day
b) ’ethmôwl -
c) kîy - for / since / because
d) ya‘abôr -

 
kîy ’eleph shânîym be‘êyneykhâ
 
 
 

keyôwm ’ethmôwl kîy ya‘abôr
 
 
 

 
5. a) we’ashmûrâh - and
b) ballâylâh - in the night

a) zeramtâm -
b) shênâh -
c) yiheyû -

 
we’ashmûrâh ballâylâh
 

zeramtâm shênâh yihe
 
 

 
6. a) babôqer -
b) kechâtsîyr -
c) yachalôph -

a) babôqer -
b) yâtsîyts -
c) wechâlâph - and

 
babôqer kechâtsîyr yachalôph
 
 

babôqer yâtsîyts wechâlâph
 
 

 
7. a) lâ‘ereb -
b) yemôwlêl -
c) weyâbêsh - and

a) kîy - for / since / because
b) kâlîynû -
c) be’apekhâ - in your

 
lâ‘ereb yemôwlêl weyâbêsh
 
 

kîy-kâlîynû be’apekhâ
 
 

 
8. a) ûbachamâthekhâ - and
b) nibhâlenû -

a) shâtâ -
b) ‘awônôthêynû -
c) lenenedekhâ - to

 
ûbachamâthekhâ nibhâle
 

shâtâ ‘awônôthêynû lenenedekhâ
 
 

 
9. a) ‘alumênû -
b) lim’ôr -
c) pânâykhâ -

a) kîy - for / since / because
b) kol-yâmêynû - all our days
c) pânû -
d) be‘ebrâthekhâ -

a) killîynû -
b) shânîynû -
c) kemôw-heneh -

 
alumênû lim’ôr pânâykhâ
 
 

kîy kol-yâmêynû pânû be‘ebrâthekhâ
 
 
 

killîynû shânîynû kemôw-heneh
 
 

 
10. a) yemêy - the days of (construct)
b) shenôwthêynû -
c) bâhem - in them (masculine)
d) shib‘îym - seventy
e) shânâh - year(s)

a) we’im - and if
b) binbûrôth -
c) shemôwnîym -
d) shânâh - year(s)

a) werâhbâm -
b) ‘âmâl -
c) wâ’âwen -

a) kîy - for / since / because
b) gâz -
c) hîysh -
d) wannâ‘uphâh -

 
yemêy-shenôwthêynû bâhem shib‘îym shânâh
 
 
 
 

we’im binbûrôth shemôwnîym shânâh
 
 
 

werâhbâm ‘âmâl wâ’âwen
 
 

kîy-gâz hîysh wannâ‘uphâh
 
 
 

 
11.  
mîy-yôwdêah ‘ôz ’aphekhâ
ûkeyir’âthekhâ ‘eberâthekhâ
 
12.  
limnôwth yâmêynû kên hôwda‘
wenâbi’ lebab chokhmâh
 
13.  
shûbâh YHVH ‘ad-mâthây
wehinnâchem ‘ad-‘abâdeykhâ
 
14.  
sab‘ênû baboqer chaçedekhâ
ûnerannenâh wenismechâh bekol-yâmêynû
 
15.  
sammechênû kîymôwth ‘innîythânû
shenôwth râ’îynû ra‘âh
 
16.  
yarâ’eh ’el-‘abâdeykhâ pâ‘alekhâ
wahadârekhâ ‘al-benêyhem
 
17.  
wîyhîy nô‘am ’adônây ’elôhêynû ‘âlêynû
ûma‘asêh yâdêynû kôwnenâh ‘âlêynû
ûma‘asêh yâdêynû kôwnenûhû
 

Translations